Joanna Stawska

Privacy Policy – English version

General information

 1. This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of services via the Website (hereinafter the “Website”)
 2. The administrator of personal data contained on the site is Suerte – Joanna Stawska, ul. Piastowska 53/1, 80-332 Gdańsk, entered in the CEIDG, NIP 5842394663, REGON: 2206517381, tel. 697 088 064, e-mail: info@joannastawska.com (hereinafter referred to as “Administrator”)
 3. This Privacy Policy applies only to the website. The Administrator is not responsible for the standards of personal data protection and privacy applicable on websites that can be linked to on the Website.

Rules for the processing of personal data

 1. The administrator of personal data processed via the Website is the Administrator.
 2. The administrator prioritizes the protection of users’ personal data and makes every effort to protect their privacy.
 3. Personal Data is processed on the basis of the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of the law or for the purpose of implementing a contract concluded between the parties.

4. The website gathers information about users and their behavior in the following ways:

a. through information voluntarily entered in forms

b. by collecting “cookies”

5. The website collects information voluntarily provided by the user.

6. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. to process the information contact and to subscribe to the newsletter.

Contact form:

User data is processed for contact purposes. The legal basis for data processing is the consent resulting from the initiation of contact (art.6 par.1 lit.a RODO)

Newsletter:

 • Consent expressed when subscribing to the newsletter (art.6 par.1 lit.a RODO) is considered the basis for the processing of user data.
 • The data will be processed for the duration of the newsletter, unless you opt out of receiving it, which will delete the data from the database.
 • The user has the right to change the data saved in the newsletter database at any time or request their removal and unsubscribe from the newsletter. The user also has the right to transfer data (Article 20 GDPR).

7. User data may be transferred to subcontractors, entities processing personal data at the request of the Administrator under an agreement with the Administrator, and entities authorized to obtain them under applicable law, e.g. courts or law enforcement agencies.

8. The processing of user’s personal data is transferred to the following entities:

LH.PL – ul. Pamiątkowa 2/56 in Poznań 61-512, NIP: 7831711517. This entity stores personal data on the server,

UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania. This entity (mailing system) processes data if the user subscribes to the newsletter.

8. Personal data left on the website will not be sold or made available to third parties in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act.

9. User has the right to access their personal data, rectify it and the right to request the cessation of data processing or object to their processing in accordance with applicable law.

10. The Administrator hass the right to change the privacy policy of the website, which may be affected by the development of internet technology, possible changes in the law in the field of personal data protection and the development of the Website. The Administrator will inform about any changes in a visible and understandable way.

COOKIES:

1. The website automatically collects only information contained in cookies.

2. Files (cookies) are text files that are stored on the website user’s end device. They are intended for using the website’s pages. They contain the name of the website from which they originate, a unique number, storage time on the end device.

3. Suerte – Joanna Stawska website owner is an entity that places cookies on its user’s end device, having access to them.

4. The purpose of cookies used by the Website Operator is:

 • adjusting the content of the website to the individual preferences of the user, first of all, these files recognize his device to display the page in accordance with his preferences;
 • preparation of statistics helping to know the user’s preferences and behavior, the analysis of these statistics is anonymous and allows you to adjust the content and appearance of the website to the prevailing trends, statistics are also used to assess the popularity of the Website;
 • login to the site;
 • log maintenance.

5. The website uses two basic types of files (cookies) – session and permanent. Session files are temporary files, they are stored until you leave the website (by accessing another page, logging out or turning off the browser). Permanent files are stored in the user’s end device until they are deleted by the user or for the time resulting from their settings.

6. The User may at any time change the settings of his browser to block the use of files (cookies) or each time obtain information about their placement in his device. Other available options can be checked in the settings of your web browser. The operator reminds that most browsers are by default set to accept cookies in the end device.

7. The owner of the website www.joannastawska.com informs that changes to the settings in the user’s web browser may limit access to some functions of the website.

8. Files (cookies) used by the website (placed on the user’s end device) can be made available to its partners and the advertiser cooperating with the website www.joannastawska.com.

9. Information on the settings of web browsers are available in its menu (help) or on the page of its creators.

Cookies are used to track website statistics.

The website owner uses Google Analytics and Google Search Console in this respect, which involves the use of Google LLC cookies. The user can decide whether Google Analytics will also be able to use marketing functions.

The website owner also uses Facebook Pixel to create ads. This involves the use of Facebook cookies. As part of cookie settings, you can decide whether you agree to the use of the site owner in your case by Pixel Facebook.

We provide the opportunity to use social features such as sharing content on social networking sites and subscribing to a social profile. The use of these functions involves the use of cookies of social network administrators such as Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.

10. Server logs

Information about some user behavior is logged in the server layer. These data are used only to administer the website and to ensure the most efficient service provided hosting services.

If in doubt about any of the provisions of this privacy policy, please contact: e-mail info@joannastawska.com.

Polityka Prywatności – wersja polska

Informacje ogólne 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis Internetowy (dalej „Serwis Internetowy”)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Suerte – Joanna Stawska, ul. Piastowska 53/1, 80-332 Gdańsk, wpisaną do CEIDG, NIP 5842394663, REGON: 2206517381, tel. 697 088 064, e-mail: info@joannastawska.com (dalej „Administrator”)
 3. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do serwisu Internetowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą odsyłać linki zamieszczone na Serwisie Internetowym

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Administrator.
 2. Administrator traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych użytkowników oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
 3.  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b. poprzez gromadzenie plików “cookies”

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

6.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego oraz w celu zapisu do newslettera.

Formularz kontaktowy:

Dane użytkownika przetwarzane są w celach kontaktowych. Podstawa prawna przetwarzania danych to zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Newsletter:

 • Zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) uznana jest za podstawę do przetwarzania danych użytkownika.
 • Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że nastąpi rezygnacja z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 • Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić dane zapisane w bazie newsletter lub zażądać ich usunięcia i zrezygnować z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

7. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podwykonawcom, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z Administratorem oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania.

8. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przekazywane jest następującym podmiotom:
LH.PL – ul. Pamiątkowa 2/56 w Poznaniu 61-512, NIP: 7831711517 .Podmiot ten przechowywuje dane osobowe na serwerze,
UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania. Podmiot ten (system mailingowy) przetwarza dane, jeśli użytkownik zapisze się na newsletter.

8.  Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu Internetowego. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

Pliki cookies:

1. Strona internetowa zbiera automatycznie tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) to pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Zawarta jest w nich nazwa strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Właściciel strony internetowej Suerte – Joanna Stawska to podmiot, który  zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies, mając do nich dostęp.

4. Celem wykorzystywanych plików cookies przez Operatora Serwisu jest:

 • dopasowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • sporządzenie statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkownika, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się również, by ocenić popularność Serwisu;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, przechowywane są do czasu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Operator przypomina, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookie sw urządzeniu końcowym.
7. Właściciel strony internetowej www.joannastawska.com informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym ze stroną www.joannastawska.com reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej twórców.

Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony.

 • Właściciel strony wykorzystuje w tym zakresie z Google Analytics, Google Search Console, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Użytkownik można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będzie mógł korzystać również z funkcji marketingowych.
 • Właściciel strony stosuje również Facebook Pixel, by tworzyć reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez właściciela strony w Twoim przypadku z Pixela Facebooka.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.

10. Logi serwera

 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, zapraszamy do kontaktu: e-mail info@joannastawska.com.